Voorwaarden


Artikel 1 – Definities 

Opdrachtnemer: Hara & Co of aan Hara & Co gelieerde coaches/ behandelaars.
Client: De natuurlijke persoon die feitelijk het coachingstraject volgt of behandelingen krijgt.
Opdrachtgever: Bedrijf, instelling of natuurlijke persoon die de deelnemer heeft aangemeld.
Deelnemer: De natuurlijke persoon die feitelijk de workshop of cursus volgt.

Artikel 2 – Inschrijving

Aanmelden voor een door Hara & Co geboden individuele coachingstraject of georganiseerde workshop of cursus kan op de volgende manieren:
2.1 – Individueel coachingstraject: Afspraken kunnen telefonisch of via een e-mail gemaakt worden.
2.2 – Workshops en cursussen: Schriftelijk aanmelden via het formulier op de website of d.m.v. e-mail of telefonisch.
2.3 – Wanneer men zich aanmeldt of inschrijft voor individuele coaching, behandeling, workshop of cursus gaat men automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van Hara & Co.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden en pijswijzigingen

3.1 – Betaling ten behoeve van face-to-face coachingsgesprekken en behandelingen gebeurt uitsluitend à contant aan het eind van ieder gesprek of anders indien van te voren besproken.
3.2 – Betaling ten behoeve van coachingsgesprekken via Skype of telefoon worden vooraf voldaan op het daarvoor aangegeven rekeningnummer.
3.3 – Na inschrijving voor deelname aan een workshop of cursus dient het lesgeld binnen 7  dagen over gemaakt te worden op het daarvoor aangegeven rekeningnummer. Pas dan is de inschrijving definitief.
3.4 – Hara & Co behoud zich het recht voor om jaarlijks een prijswijziging door te voeren. Tevens Hara & Co zich het recht voor per individu een aangepast prijsbeleid aan te houden.
3.5 – Prijzen voor workshops, behandelingen en cursussen worden per activiteit bepaald.
3.6 – Voor personen die het financieel moeilijk hebben kunnen er aparte afspraken gemaakt worden of zelf gratis ondersteuning krijgen.

Artikel 4 – Annulering

4.1 – Coachingsgesprekken en/of behandelingen dienen minimaal 24 uur voor aanvang te worden geannuleerd indien men is verhinderd.
4.2 – Voor afspraken die korter dan 24 uur voor aanvang worden afgezegd wordt 50% van het uur tarief in rekening gebracht.
4.3 – Afmelden voor een workshop of cursus kan uiterlijk tot 7 dagen voor aanvang. Het restitutiebedrag is dan lesgeld minus 25,- euro.
4.4 – Bij afmelding voor een workshop of cursus korter dan 7 dagen voor aanvang, is geen restitutie mogelijk.
4.5 – Er is geen restitutie mogelijk wanneer de cursist niet komt opdagen of besluit de workshop of cursus gedeeltelijk te volgen.
4.6 – Het is niet mogelijk na betaling deelname door te schuiven naar een workshop of cursus op een eventueel later tijdstip.
4.7 – Hara & Co behoudt zich het recht voor om een workshop of cursus te annuleren. Deelnemers krijgen dan hun geld volledig teruggestort.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Voor het volgen en het omgaan met de opgedane kennis, getrokken conclusies en ervaring tijdens coachingsgesprekken, behandelingen, workshops en cursussen geldt een eigen verantwoordelijkheid van de client cq. deelnemer. Hara & Co is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdend met de deelname aan de coaching, behandeling, workshop, cursus of door eventuele annulering door Hara & Co.

Tevens kan Hara & Co niet verantwoordelijk gesteld worden voor acties ondernomen door de cliënt na het volgen van de coaching, behandeling, workshop of cursus. Ook niet voor conclusies die door de cliënt zelf getrokken worden na het volgen van de coaching, behandeling  workshop of cursus. De cliënt heeft hierbij zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Hara & Co is geen vervanging van de reguliere medische wetenschap. Hara & Co zal ten alle tijden adviseren een reguliere arts te raadplegen. Hara & Co werkt uitstekend aanvullend/ versterkend op behandeling van reguliere artsen.

Artikel 6 – Behandelaars

De personen die aangesloten zijn bij Hara & Co zijn officieel voor de methodes gecertificeerd, hebben hiervoor officiële diploma’s gehaald of zijn daarvoor in opleiding. Ook zijn ze, indien mogelijk, aangesloten bij beroepsverenigingen waar bijscholing verplicht is. Dit waarborgt de betrouwbaarheid, kwaliteit, integriteit en transparantie.

Artikel 7 – Auteursrechten

Het verstrekte trainingsmateriaal wordt na betaling eigendom van de deelnemer. Op het lesmateriaal berusten auteursrechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.